Trauma, PTSP, EMDR

Človek vo svojom živote môže byť vystavený zvlášť ťaživej situácií, akou je napríklad prepadnutie, znásilnenie, autonehoda, smrť blízkej osoby, vážne ochorenie, zlé zaobchádzanie, je konfrontovaný s utrpením a smrťou, je svedkom takejto situácie, je v smrteľnom ohrození, ohrození svojej integrity. Následkom toho môže vykazovať známky PTSP (posttraumatickej stresovej poruchy).

PTSP sa prejavuje ako nadmerná citlivosť, poruchy spánku, problémy so sústredením sa, nadmerná bdelosť, strachová reakcia, zmeny vedomia, narušené vnímanie seba, narušené intímne vzťahy, nedôvera, izolácia, beznádej a zúfalstvo, flashbacky (znovu prežívanie traumatizujúcej spomienky akoby bola aktuálna), sebaznehodnocujúce myšlienky, chronické suicidálne myšlienky…

Často si človek nepamätá okolnosti a dokonca ani traumatizujúce udalosti, nastáva vytesnenie zaťažujúceho obsahu, ale prejavy PTSP sú v plnom prúde s tým, že nerozumie symptómom. Veľmi často je disociovaný, nemôže zažívať adekvátne emócie k danej udalosti (napr. smrť najbližšieho len faktograficky popisuje, akoby šlo o bežnú vec).
Ľudský organizmus má schopnosti vysporiadať sa s rôznymi útrapami aj prirodzenou fyziologickou cestou, ale vo vyhranených prípadoch alebo v prípadoch ohrozenia, ktoré sa opakujú (najmä opakujúce sa ohrozenia v detskom veku, kedy sa mozog rýchlo a intenzívne vyvíja), môžu nastať rôzne poškodenia. Čím ranejší je vek poškodzovania, tým horšie môžu byť následky a možné rôzne poruchy osobnosti v dospelosti.

EMDR je technika, ktorá má vysokú účinnosť pri spracovaní rôznych tráum, strachov, fóbií.
EMDR pracuje na prirodzenom princípe – pohybe očí (ako pri REM spánku) alebo dotykovej bilaterálnej stimulácii, v spojení s terapeuticky spracovávanými myšlienkami, ktoré sa viažu na pôvodnú udalosť. V EMDR terapeutickom prístupe ide o opätovný pohľad na pôvodné vzorce myslenia a prežívania a ich nahradenie novými, funkčnými. Znovu prežívaním pôvodnej traumatickej udalosti na emocionálnej a vnútornej telesnej úrovni sa staré, vytesnené pocity vynoria na povrch, postupne sa uvoľňujú a spracovávajú. Človek sa dozvedá o dočasnej povahe negatívnych emócií, tieto sa spracovávajú v bezpečnom terapeutickom prostredí. To umožňuje mať nadhľad na pôvodnú bolestivú udalosť a táto sa môže uložiť do spomienok, bez toho, aby bola pre človeka naďalej zaťažujúca.
EMDR je neurologicky podložená technika, ktorá stimuluje prepojenie medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou a utvára tak v mozgu podmienky, aby bolo možné uvidieť traumu či problémovú situáciu odlišne. Spracovanie situácie a potlačených pocitov má za dôsledok odlišné chápanie negatívneho zážitku. EMDR nás učí ako zvládať negatívne emócie, stres aj telesné bolesti. Po sedení EMDR ľudia rozprávajú, že to, čo im robilo starosti a trápenie, sa už nezdá byť problémom.
EMDR prístup vytvára priestor pre objavenie a plné využitie zdravého vnútorného potenciálu, pre pokoj, v ktorom sa môžu vynoriť pozitívne posolstvá.