O psychotraumatológii

Čo je psychotraumatológia

Psychotraumatológia je medziodborové odvetvie poznania, ktoré sa snaží porozumieť psychickej traume – jej príčinám, prejavom, dôsledkom a možnostiam prevencie a liečby.
V histórii psychoterapie sa striedali obdobia zvýšeného záujmu o psychickú traumu s obdobiami je vytesnenia na okraj záujmu, prípadne úplného popretia jej významu. V súčasnosti veda ponúka nové možnosti skúmania a aj tým sa záujem o psychickú traumu posunul viac do popredia. Oblasť výskumu psychickej traumy sa zároveň výrazne prekrýva s výskumom vzťahovej väzby – pričom obe oblasti môžu predstavovať integrujúci faktor pre psychoterapiu. Obzvlášť, ak psychickú traumu definujeme veľmi široko ako „zážitkovo podmienené ťažkosti“, t. j. všetky následky nespracovaných životných skúseností – keď je človek v dôsledku svojich minulých zážitkov obmedzovaný v kvalite života („robí, čo nechce a nerobí, čo chce“ F. Shapiro).

Výskumy

Najnovšie vedecké poznatky poukazujú na to, že stres a predovšetkým extrémny, traumatický stres zasahuje významne do fungovania ľudského organizmu. Výskumy neurozobrazovacími metódami umožnili dokázať, že posttraumatické zmeny, ktoré pozorujeme v správaní a prežívaní obetí, sú objektívne zistiteľné ako zmeny v aktivite mozgu a centrálnej nervovej sústavy. Tieto informácie nám pomáhajú prehlbovať porozumenie psychickej traume a zároveň priekopnícky ukazujú, ako sa psychické a fyzické javy navzájom podmieňujú.

Zdroj: http://www.emdr-sipe.sk/psychotraumatologia.php